ITP

גיל הפריון

ITP

גיל פוריון

המחזור החודשי עלול לגרום לדמם חזק וממושך, אשר עלול להוביל לחסר דם (אנמיה).

המחזור החודשי עלול לגרום לדמם חזק וממושך, אשר עלול להוביל לחסר דם (אנמיה). משך וכמות הדמם במחזור מושפעים ממספר הטסיות, הטיפולים התרופתיים ל-ITP, שימוש בתרופות המעכבות התמוססות קרישי דם כמו הקסקפרון.

אם מתפתחת אנמיה, ניתן לטפל בתכשירי ברזל על מנת להשלים את החוסר שנגרם בעקבות הדימומים.

טיפולים אלה יינתנו על פי ייעוץ הרופא המטפל.

.