ITP

בהריון

ITP

ITP עלול להופיע לעתים לראשונה במהלך הריון ויש לעקוב בקפדנות אחר ספירת טסיות.
ספירת הטסיות יורדת באופן טבעי אצל כל אישה הרה.

בהריון

 

ITP עלול להופיע לעתים לראשונה במהלך הריון ויש לעקוב בקפדנות אחר ספירת טסיות.
ספירת הטסיות יורדת באופן טבעי אצל כל אישה הרה. בנשים עם ITP היא עלולה לרדת לערכים נמוכים שלהם משמעת לאם ולעובר.

כעיקרון אין מניעה מאישה המוכרת כחולת ITP להרות וללדת, אך יש צורך במעקב

סדיר וצמוד במרפאות המטולוגיה והריון בסיכון מוגבר.

במעקב הריון וההחלטה על עיתוי וסוג הטיפול ב-ITP יש להתחשב בגורמים נוספים כגון סיבוכי הריון אחרים ומצב בריאות כללי.

אופן היילוד ייקבע בשיתוף פעולה בין מרפאת ההריון בסיכון גבוה וההמטולוג המטפל.

אילחוש אפידורלי יבוצע בדרך כלל כאשר הטסיות הינן מעל 80,000 טסיות. על פי החלטת הרופא המרדים בחדר הלידה או הניתוח.

חלק מהתרופות אסורות לשימוש בתקופת ההריון בשל חוסר המידע באשר להשפעתן על התפתחות העובר.